Arbetsmiljöområden som undersöks

Vår arbetsmiljö

Undersök och utveckla tillsammans

Arbetsmiljöområden som undersöks

Här följer en sammanfattning av de arbetsmiljöområden som ni kan ta ställning till i undersökningen. Verktyget erbjuder även möjlighet att lägga till upp till fyra egna områden och formulera egna påståenden.

1. Balans mellan krav och resurser

Handlar om arbetsbelastning och andra krav i arbetet. Kraven behöver vara i balans med resurserna. Det finns en bra balans om ni känner till vad som ska göras, hur det ska göras, vad resultatet ska bli och vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Liksom vart ni ska vända er för att få hjälp och stöd i arbetet.

2. Tid för återhämtning

Handlar om er möjlighet att ta pauser under dagen, att ha tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetspassen och möjlighet att ta ut avtalsenlig semester.

3. Hot och våld

Handlar om förekomst av eller risker för hot och våld från brukare, anhöriga, patienter, elever, klienter med flera samt hur sådana situationer hanteras på arbetsplatsen. Om att det finns kända rutiner för att förebygga hot och våld, liksom att ni vet hur ni ska hantera situationer där hot och våld kan förekomma. Även sociala medier kan vara en arena för hot och våld.

4. Tillbud och arbetsolyckor

Handlar om hur ni hanterar och rapporterar tillbud och arbetsolyckor. Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha orsakat en skada. Har ni fungerande rutiner om det inträffar ett tillbud eller en arbetsolycka?

5. Förebyggande arbete

Handlar om i vilken mån förebyggande åtgärder vidtas för att främja hälsa och förebygga ohälsa på er arbetsplats.

6. Digital arbetsmiljö och IT-stöd

Handlar om hur datorer och IT-system påverkar arbetsmiljön. Att det finns fungerande IT-system som stödjer det arbete ni utför.

7. Arbetsrutiner

Handlar om de rutiner som finns för att klara arbetsplatsens krav och olika situationer som uppkommer. Känner ni till vad som ska göras när ni ställs inför en oväntad händelse på arbetsplatsen?

8. Samarbete och förståelse mellan olika roller och yrkeskategorier

Handlar om samarbetet på arbetsplatsen. Om att det ska vara ett respektfullt och öppet samarbete mellan olika roller och yrkesgrupper som finns inom och i anslutning till er verksamhet.

9. Planering av arbetet

Handlar om planering av arbetet, från nya ärenden till daglig planering och medarbetarnas delaktighet. Även kortsiktig och långsiktig planering av verksamheten som syftar till att minska osäkerhet och öka kontroll.

10. Bemanning

Handlar om hur bemanning och schemaläggning genomförs och fungerar. Gäller arbetsfördelning, kompetens, schemaläggning, vikarietillsättning, semesterplanering med mera.

11. Stöd och handledning

Handlar om er möjlighet till stöd och handledning från både arbetskamrater och chefer i det dagliga arbetet.

12. Delaktighet

Handlar om möjligheten att vara delaktig i verksamheten, till exempel när det gäller arbetsmiljöfrågor. Att det finns fungerande arbetsplatsträffar och/eller andra typer av möten där ni som medarbetare har möjlighet att vara delaktiga.

13. Kommunikation

Handlar om gemensamma arbetssätt, kommunikation och samarbete i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen, tillgång till dokumentation och information, förekomst av möten och hur mötena upplevs.

14. Relationen med dem vi är till för

Handlar om relationen till och kommunikationen med patienter, brukare, klienter, kunder, elever, anhöriga etc. på er arbetsplats. Att krav och förväntningar kommuniceras klart och tydligt mellan er och dem ni arbetar för.

15. Fysisk arbetsmiljö

Handlar om till exempel ventilation, ljus, ljud, ergonomi och kemikaliehantering i de arbets- och möteslokaler där er verksamhet utförs.

16. Utveckling och lärande

Handlar om utveckling och lärande i arbetet, både individuellt och kollektivt. Att ert arbete erbjuder tillfällen för egen och gemensam reflektion, utveckling och lärande.

17. Återkoppling på arbetsinsats

Handlar om att det bör finnas regelbunden återkoppling och dialog mellan medarbetare och chefer, liksom mellan arbetskamrater och patienter, brukare, klienter, kunder, elever och anhöriga med flera.

18. Rutiner och policy för kränkande särbehandling

Handlar om hur mobbning och kränkningar på arbetsplatsen förebyggs och hanteras. Att det finns en tydlig policy om kränkande särbehandling och ni som medarbetare vet vem man vänder sig till, och vilken hjälp man kan få, om kränkande särbehandling förekommer.