Inventering – få mer förståelse av nuläget

Efter workshopen fördjupar ni det ni har fått syn på och gör en inventering av era friskfaktorer. Matrisen ger en översikt över vilka friskfaktorer ni behöver stärka.

Inventeringen fördjupar era nyvunna insikter om era friskfaktorer. Med stöd av matrisen här nedan ser ni vilka ni behöver stärka genom fler insatser eller aktiviteter. Detta kan i sin tur ligga till grund för att ta fram en handlingsplan för att stärka friskfaktorer i organisationen.

Inventeringen kan göras övergripande för en hel organisation, till exempel en kommun eller förvaltning, och genomförs av exempelvis en HR-strateg, tillsammans med huvudskyddsombud eller i skyddskommittén. Inventeringen kan också göras i en enskild arbetsgrupp av enhetschef och skyddsombud tillsammans, alternativt med en hel arbetsgrupp.

Jobba med matrisen så här!

Deltagarna i inventeringen kommer att:

  • Fylla i en överskådlig matris.
  • Föra dialog om hur bra arbetsmiljö bidrar till att verksamheten når målen.

Ladda ner matrisen och följ stegen 1-3.

1. Skriv in i matrisen de aktiviteter och insatser som görs för att stärka respektive friskfaktor.

Det här steget kan man göra på strategisk nivå och/eller operativ nivå. Syftet är att få en tydligare bild av vad som görs för att stärka respektive friskfaktor. Välj den del av organisationen som ni vill undersöka.

A) Strategisk nivå. Högsta ledningen tillsammans med huvudskyddsombud, eller en samverkansgrupp, skriver in vad som stärker varje friskfaktor på övergripande nivå. Aktiviteter på den här nivån kan exempelvis handla om kompetensutvecklingsprogram, ledarskapsstöd eller kommunikationsvägar.

B) Operativ nivå. Chefer på olika systemnivåer skriver tillsammans med skyddsombud in vad chef och arbetsgrupp gör för att stärka friskfaktorerna i utvald verksamhet. Aktiviteter på den här nivån kan exempelvis vara samtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller möten om hur verksamheten fungerar.

2. Jämför vad ni kom fram till i workshopen

Om ni har gjort workshopen och gjort inventeringen kan ni jämföra vad ni sa då och vad ni ser nu. Finns det mönster? Om en friskfaktor skattades lågt – vad gör ni i nuläget vad gäller denna friskfaktor? Vad behöver ni göra för att stärka er svaga friskfaktor?

3. Koppla ihop er arbetsmiljö med era verksamhetsmål

Friskfaktorer ger en bra arbetsmiljö – och bidrar till att verksamheten når målen. Visst är det fantastiskt! I det här steget tittar ni på era verksamhetsmål.

  • Ställ er frågan: Vilka aktiviteter inom den här friskfaktorn kommer att bidra till ett verksamhetsmål?
  • Bedöm vilka friskfaktorer som är viktigast att stärka för att nå verksamhetsmålen.