Frågor och svar

Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om Suntarbetslivs resursteam. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på resursteam@suntarbetsliv.se eller på tel 08-641 22 50.

Vad innebär stödet från Suntarbetslivs resursteam?

Stödet innebär att Suntarbetslivs resursteam kommer till er organisation, eller till delar av den. Tillsammans med era medarbetare gör vi en systematisk analys av nuläget, genom att undersöka behov och förutsättningar.

Tillsammans kommer vi fram till vilka friskfaktorer som är väl utvecklade och vilka som behöver stärkas hos er. Målet är en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.

Resursteamet stödjer organisationen i förändringsprocessen genom främst hjälp-till-självhjälp. Det kan vara att prioritera, att stödja eller utforma strategier för genomförande, tillföra kunskap, formulera mål och stödja uppföljning. I arbetet ingår även att rekommendera modeller, metoder, aktörer, goda exempel och ge stöd i hur de används. Resursteamet kan också genomföra seminarier och workshops.

Stödet är avsett för organisationer som vill utveckla sin arbetsmiljö, sin organisation och verksamhet. Resursteamet har fokus på organisation och grupp, på ledning och styrning.

Vårt sätt att arbeta präglas av samverkan. Arbetsgivare, de fackliga organisationerna och arbetstagare arbetar tillsammans för en väl fungerande verksamhet och en arbetsmiljö som leder till en långsiktigt frisk arbetsplats.

Varför har Suntarbetslivs resursteam kommit till?

Bakgrunden är att regeringen i augusti 2016 drog tillbaka förslaget om att arbetsgivare skulle medfinansiera sjukförsäkringen, till förmån för de avsiktsförklaringar som tagits fram av parterna på arbetsmarknaden. ”Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting” är underskriven av arbetsmarknadens parter. Den består av åtgärder inom åtta områden där ett av områdena är ”Stödpaket till lokal nivå”. Efter en förstudie beviljade AFA Försäkring i december 2017 parternas ansökan om medel till ett fyraårigt lokalt stöd-projekt under 2018-2021.

Vilket är syftet med Suntarbetslivs resursteam?

Genom att Suntarbetslivs resursteam utgår från friskfaktorerna bidrar det till långsiktigt friska, attraktiva arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro.

Resursteamet tar avstamp i det vetenskapligt belagda sambandet att låg sjukfrånvaro kan uppnås på arbetsplatser som långsiktigt präglas av faktorer som kännetecknar en frisk organisation.

Vilka är resursteamets kompetenser?

Suntarbetslivs resursteam har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser inom arbetsmiljöområdet. I teamet ingår personer med bakgrund som chefer och personalansvariga i kommun- och regionsektorn och med utbildningar som psykolog, beteendevetare, personalvetare, folkhälsovetare och socionom. Teamet kan också hämta erfarenheter från kompetens på Suntarbetslivs kansli och hos partsorganisationerna som står bakom Suntarbetsliv.

Vilka är friskfaktorerna?

Friskfaktorerna kan beskrivas som faktorer som en frisk arbetsplats kännetecknas av. Vi delar in dem i åtta stycken. Läs mer på sidan Om friskfaktorerna.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Ansökningsprocessen har sex steg, med beslutspunkter. Ett första möte förpliktigar inte till något. Se sidan Ansökningsprocess för mer information.

Hur förbereder vi oss inför första mötet med Suntarbetsliv?

Om din organisation är intresserad av ett samarbete så skickar ni in en intresseanmälan eller ringer på tel. 08-641 22 50, så berättar vi mer inför ett eventuellt möte.

På det första mötet går vi igenom:

  • arbetsmiljöutmaningar i er organisation
  • pågående och planerade insatser för att förbättra arbetsmiljön och för att sänka sjukfrånvaron
  • tidigare genomförda insatser samt resultatet av dessa
  • mål, önskat läge samt behov av stödinsatser diskuteras också på det första mötet.
  • friskfaktorerna

När kan man ansöka om att delta?

Efter det inledande mötet, beslut i er organisation och dialog med Suntarbetslivs resursteam då även ansökningshandlingar erhålls, skickas en ifylld ansökan in till Suntarbetsliv.

Under hösten 2019 kommer ansökningar att tas emot löpande efter dialog. Kontakta Ann-Sofie Karlsson, chef för Suntarbetslivs resursteam på tel: 073-026 62 34 eller resursteam@suntarbetsliv.se 

Ansökningar kan göras under perioden 2018 till och med juni 2021.

Vilka är ansökningskriterierna?

  • Er organisation och resursteamet ska ha haft ett inledande möte där förutsättningar och nuläge klargörs. Kortfattade redogörelser ska bifogas till ansökan. Ett ansökningsformulär får man i samband med det första mötet.
  • Det ska fattas beslut i er organisations högsta tjänstemannaledning och efter samverkan med fackliga parter i den centrala samverkansgruppen, skyddskommittén ellermotsvarande om att ansöka om stödet.
  • Er organisation ska vara beredd att tillsätta egna personella resurser och engagera HR-funktionen (motsvarande) i arbetet.
  • Er organisation ska förbinda sig till att medverka i utvärdering av projektet, till exempel genom att lämna in relevant statistik, besvara enkäter och delta i intervjuer.

Vilka kan söka?

Alla kommuner, regioner och kommunala företag med hög sjukfrånvaro och stora arbetsmiljöutmaningar i hela eller delar av organisationen kan ansöka om stöd från Suntarbetslivs resursteam.

Organisationen som söker har en uttalad och väl förankrad ambition att arbeta systematiskt med åtgärder för att utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatserna?

Resursteamets insatser är kostnadsfria.

Det finns möjlighet att under projektets gång söka ekonomiskt stöd för särskilda utvecklingsinsatser. Syftet kan vara att komma igång med en åtgärd, eller att stödja ett specifikt utvecklingsarbete under en avgränsad tid.

Ansökan om ekonomiskt stöd kan inledas efter att kartläggning, analys och prioriteringar för organisationen är gjorda. Ansökningsbeloppet är som lägst 100 000 kronor. Organisationen som söker ekonomiskt stöd medfinansierar utvecklingsinsatsen med 50 procent av kostnaderna.