Tips till processledaren

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Tips till processledaren

Som processledare för samarbetet med Suntarbetsliv har du en viktig roll! Det är du som är länken mellan friskfaktorarbetet på strategisk och operativ nivå, alltså mellan planering och praktisk handling. Du ansvarar också för att följa upp aktiviteterna i handlingsplanen. Med din hjälp kommer friskfaktorer att kunna införlivas i din organisation och i ert befintliga arbete med arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Koppla friskfaktorerna till verksamhetsmålen

I vilka forum ska arbetet följas upp? Det behöver du inventera för att göra friskfaktorarbetet till en naturlig del i er arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling. Detta gäller såväl uppföljning av genomförda aktiviteter i ledningsgruppsmöten som uppföljning och handledning av det pågående förändringsarbetet hos linjecheferna.

Ett framgångsrikt sätt att integrera friskfaktorer i er verksamhetsutveckling är att koppla dem till verksamhetsmålen. Vilka friskfaktorer behöver stärkas för att ni ska uppnå era verksamhetsmål?

Läs om hur Karlstad kommun har genomfört detta i artikeln Här ingår arbetsmiljön i verksamhetsplanen.

Här kommer 6 tips!

1. Läs in dig

För att du ska känna dig trygg i hur du förmedlar budskapet om friskfaktorer till andra delar av din organisation är det viktigt att du gör materialet till ditt. Första steget är därför att du läser in dig på materialet om friskfaktorerna och de olika stegen i processen. För att göra material till ditt kan du behöva anpassa det utifrån dina egna förutsättningar, till exempel genom att skriva talmanus till Powerpoint-presentationer.

2. Skapa bra möten

När du ska genomföra en workshop, tänk igenom möblering av rummet, vilka tekniska möjligheter som finns, tid och syfte för varje moment och hur du ska involvera deltagarna för att skapa lärande.

3. Koppla arbetet till verksamheten

Inled alltid en workshop eller ett möte med att klargöra syfte och mål. Varför vill din organisation fokusera på friskfaktorer? Vad har redan gjorts i andra delar av organisationen och vad ska arbetet med friskfaktorer leda till i verksamheten? Det är alltid bra att påminna om syftet varje ny gång som du träffar deltagarna.

4. Introducera med en film

Introducera begreppet friskfaktorer för deltagarna genom att visa filmen om friskfaktorer med Eva Vingård. De åtta friskfaktorer som står i fokus är framtagna i studien HOFF – Hälsa och framtid i offentlig sektor. (Svartengren & Vingård 2013).

5. Involvera och engagera

För att skapa en interaktiv lärande miljö är det viktigt att deltagarna känner sig delaktiga. Börja exempelvis en workshop med en incheckningsfråga om förväntningar eller vilka tankar och erfarenheter deltagarna tar med sig in i arbetet. Avsluta även med en utcheckningsfråga om vilka insikter deltagarna tar med sig från dagen.

Säkerställ deltagarnas engagemang under en workshop genom att ställa öppna frågor, initiera bikupor, gå laget runt. Kom också ihåg att det kan vara bra att våga vänta ut tystnaden ibland.

6. Utvärdera

Gör en gemensam utvärdering efter genomförd aktivitet för att ta reda på vad som fungerade bra och vad som kunnat göras annorlunda. Reflektera kring vad som kan förbättras till nästa gång.

Lycka till!