Rehabiliteringsarbete

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro

Signaler på ohälsa fångas upp tidigt. Rutiner för korttids- och långtidssjukfrånvaro finns och efterlevs. Rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med exempelvis företagshälsovård, hälso- och sjukvård och försäkringskassa.

I organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro finns kunskap om och överblick över sjukstatistiken. Det finns ett öppet samtalsklimat om hälsa och ohälsa. Chefer fångar upp tidiga signaler på ohälsa genom att se, lyssna på och fråga sina medarbetare hur de mår. Verksamheten tar på ett systematiskt sätt kontakt med sjukskrivna medarbetare. Närmaste chef tar emot sjukanmälan. Det finns tydliga rutiner för när chef eller arbetsledare ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. När en medarbetare återgår i arbete efter en långtidssjukskrivning kan arbetet anpassas genom exempelvis schemaförändringar eller förändring av arbetsuppgifter.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att skapa ett rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro rekommenderar vi att ta stöd av: Prehabguiden, Modul 4 Roller och ansvar och Modul 5 Åtgärda och följa upp i Arbetsmiljöutbildningen, Stressdialogen, Stress och balans, OSA-kollen, Ekonomisk analys- arbetsmiljö och Företagshälsovård.

Nedan hittar du exempel på beteenden och reflektionsfrågor för att öka förståelsen om vad Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden. Forskningsöversikten ger information om varningssignaler på ohälsa och förslag på effektiva insatser att införa på arbetsplatsen.