Prioritering av arbetsuppgifter

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Prioritering av arbetsuppgifter

Det förs regelbundna samtal om balansen mellan krav och resurser för att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning. När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna går chefen in och prioriterar arbetsuppgifter.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning och vidta åtgärder genom att sänka kraven och/eller tillföra resurser. Att minska arbetsmängd, ändra prioriteringsordning, variera arbetsuppgifterna, ge möjlighet till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanning eller tillföra kunskaper är exempel på åtgärder som förebygger ohälsosam arbetsbelastning.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. I arbetet med prioritering av arbetsuppgifter rekommenderar vi att ta stöd av: OSA-kollen framförallt aktiviteten Balanskollen, OSA-utbildningen, Stressdialogen, Stress och balans, Modul 4 Åtgärda och följa upp i Arbetsmiljöutbildningen och Vägen till väggen.

Nedan hittar du exempel på beteenden och reflektionsfrågor för att öka förståelsen om vad Prioritering av arbetsuppgifter innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden. Prioriteringsmallen kan vara ett stöd för att riskbedöma och prioritera olika situationer.