Friskfaktormatris och handlingsplan

Stöd för en frisk arbetsplats

För organisationer som samarbetar
med Suntarbetslivs resursteam

Friskfaktormatris och handlingsplan

Efter friskfaktorworkshopen är det bra att samla ihop dialogen om friskfaktorer med hjälp av friskfaktormatrisen. Den ger en överskådlig bild som hjälper er när ni tar fram en handlingsplan för de övergripande aktiviteter som din organisation vill genomföra.

Fyll i friskfaktormatrisen

  1. Som processledare skriver du in de aktiviteter och insatser som görs på övergripande nivå för att stärka respektive friskfaktor. Utgångspunkten är friskfaktorworkshopen med högsta ledningen. Det kan exempelvis handla om kompetensutvecklingsprogram, ledarskapsstöd eller kommunikationsvägar.
  2. Chefer på alla systemnivåer skriver tillsammans med skyddsombud in vad chef och arbetsgrupp gör för att stärka friskfaktorerna i utvald verksamhet. Exempelvis samtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller möten om hur verksamheten fungerar. Syftet är att få en tydligare bild av vad som görs för att stärka respektive friskfaktor.
  3. Koppla sedan aktiviteter inom friskfaktorer till era befintliga verksamhetsmål och gör en bedömning av vilka friskfaktorer som är viktigast för att nå verksamhetsmålen.

Ta fram en handlingsplan

Nedan finns både en mall för handlingsplan och en guide för arbetet med att ta fram den. I guiden får du tips och råd för hur ni i sex steg tar fram en handlingsplan för de friskfaktorer som verksamheten vill arbeta vidare med.