En lyckad förändringsprocess

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

En lyckad förändringsprocess

Hur utvecklar man en organisation med stöd av friskfaktorer? Allt handlar om att skapa en förändring. Titta närmare på denna modell för förändringsprocesser. Med den som utgångspunkt har ni ett bra stöd för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Förändringsmodell av Knoster

Alla steg i modellen är viktiga för att skapa en bestående förändring. Läs mer om de olika stegen, och vad som händer om de saknas, i det här dokumentet med en känd modell för en lyckad förändringsprocess.

Viktiga roller i förändringsarbetet

För att förändringen i organisationen ska bestå över tid behövs även tydlig rollfördelning. Bilden nedan är klickbar och förklarar olika rollers ansvar utifrån den process som Suntarbetslivs resursteam jobbar efter.

Arbetsgrupp
Stäng Stäng

Arbetsgrupp

En relativt liten grupp (4-5 personer) som ska stödja processledaren i dennes arbete och deltar i workshopserien om beteendeförändring. Förslagsvis ytterligare HR-strateger, verksamhets/kvalitets/ledarutvecklare och huvudskyddsombud.
 • Kartlägger organisationens övergripande friskfaktorer och vad som görs för att stärka dem på strategisk nivå.
 • Inventerar styrdokument i syfte att se över hur väl friskfaktorer finns representerade och ger eventuellt förslag till utveckling.
 • Tar fram förslag till handlingsplan på aktiviteter som stärker friskfaktorer på övergripande nivå i hela organisationen.
 • Ger förslag på hur friskfaktorarbetet kan systematiseras genom att implementeras i organisationens befintliga strukturer och rutiner.
 • Medverkar i implementeringen av friskfaktorer i organisationens befintliga strukturer och rutiner.
Styrgrupp
Stäng Stäng

Styrgrupp

Grupp med organisationsövergripande beslutsmandat. Förslagsvis organisationens ledningsgrupp eller förvaltningsledning beroende på organisationens storlek.
 • Beslutar om vilka resurser som organisationen ska sätta av till utvecklingsarbetet.
 • Beslutar om vilka friskfaktorer som ska prioriteras i chefsgruppen.
 • Godkänner övergripande handlingsplan.
 • Tar beslut om hur arbetet med friskfaktorer ska implementeras i befintliga strukturer och ruiner.
Processledare
Stäng Stäng

Processledare

Den person som är sammanhållande i arbetet med friskfaktorer och har löpande kontakt med Suntarbetslivs resursteam och är länken mellan chefsgrupp, arbetsgrupp och styrgrupp. Förslagsvis HR, arbetsmiljöstrateg eller motsvarande.
 • Planerar möten och workshops i samarbete med Suntarbetslivs resursteam.
 • Förankrar arbetet kontinuerligt med processägare och styrgrupp genom att exempelvis framföra arbetsgruppens förslag på hur friskfaktorer ska implementeras i verksamheten.
 • Ansvarar för att planera och driva organisationens eget arbete med att implementera friskfaktorer i befintliga strukturer och rutiner efter avslutat samarbete med Suntarbetslivs resursteam.
Processägare
Stäng Stäng

Processägare

Representant från den övergripande ledningen som på uppdrag av beställaren ansvarar för och förankrar arbetsprocessen. Förslagsvis förvaltningschef, HR-direktör eller motsvarande.
 • Planerar upplägg tillsammans med processledare.
 • Formulerar uppdragsbeskrivning för processledare.
 • Säkerställer att arbetsprocess och resultat förankras på relevanta nivåer.
 • Säkerställer att den övergripande handlingsplanen motsvarar beställningen.
 • Fattar beslut vid svårare prioriteringar eller hinder.
 • Följer löpande upp implementeringen av friskfaktorer.
Beställare
Stäng Stäng

Beställare

En person med mandat att fatta beslut om verksamhetens finansiering, organisering och bemanning. Förslagsvis kommundirektör eller motsvarande.
 • Äger och förvaltar arbetet med friskfaktorer och är ytterst ansvarig för att implementera det i verksamheten.
 • Följer upp den övergripande handlingsplanen och dess effekter.
Chefsgrupp
Stäng Stäng

Chefsgrupp

Chefer på alla nivåer i organisationen som deltar i workshopserien om att stärka friskfaktorer genom beteendeförändringar. Skyddsombud på medarbetarnivå bör ingå i denna grupp.
 • Stärker friskfaktorer genom beteendeförändringar.
 • Förankrar arbetet med sina medarbetare.
 • För in arbetet med friskfaktorer i befintliga strukturer och rutiner med stöd av arbetsgruppen.
Samverkan
Stäng Stäng

Samverkan

För Suntarbetslivs resursteam är samverkan en naturlig del i samarbetet. Beroende på hur det aktuella samarbetet med facken ser ut i organisationen, finner organisationen sin egen bästa lösning. Förslagsvis för styrgruppen en dialog med central samverkansgrupp och ett eller flera huvudskyddsombud ingår i arbetsgruppen. Skyddsombud bör ingå i chefsgruppen.
Medarbetare
Stäng Stäng

Medarbetare

Suntarbetslivs resursteam arbetar inte direkt mot medarbetargrupper men medarbetarnas delaktighet blir viktig i organisationens fortsatta arbete med att skapa en kultur som präglas av starka friskfaktorer.
 • Deltar i nulägesanalys av friskfaktorer och bidrar med åsikter och reflektioner.
 • Är delaktiga i förslag till utveckling av friskfaktorer.
 • Genomför beteendeförändringar i syfte att stärka friskfaktorer.