Två sjuksköterskor tar hand om en sängliggande patient.

På Högskolan i Kristianstad har forskare utvecklat en modell för att mäta vad som får oss att må bra på jobbet. Den så kallade Salutometern har bland annat testats i sjukhusmiljö.

Salutometern mäter det som främjar hälsa

Kan jobbet bidra till att människor mår bra? Och kan man mäta den hälsovinsten? Ja, det tror i alla fall några forskare på Högskolan Kristianstad. De har skapat Salutometern för just det syftet.

I början av 2000-talet var sjukskrivningstalen som högst i Sverige. Många av sjukskrivningarna handlade om att anställda var stressade och upplevde alltför hårda psykiska påfrestningar i arbetet. Mycket forskning kring orsakerna kom då att fokusera på de problem som kan följa med att ha ett arbete.

Men en arbetsplats kan också skapa hälsa och välbefinnande. Ett jobb utgör en fast punkt i tillvaron, möjlighet att få uträtta något meningsfullt, ha sociala kontakter och bli bekräftad. Det menar Petra Nilsson, forskare på högskolan i Kristianstad.

en arbetsplats kan skapa hälsa och välbefinnande

Sedan ett par år tillbaka har man på högskolan i Kristianstad arbetat med att utveckla ett instrument för att mäta dels vad som är hälsa, dels de faktorer på jobbet som bidrar till hälsa för de anställda.

Enkäterna fångar upp det som är hälsofrämjande

Resultatet blev två frågeformulär, eller enkäter. De båda frågeformulären innehåller ett antal påståenden att ta ställning till på en sexgradig skala, till exempel ”jag går till arbetet med glädje”, ”mitt arbete känns meningsfullt”. Frågeformulären testades på några avdelningar på Ängelholms sjukhus och kallades där för Salutometern.

Enkäterna är tänkt att fungera i en process där man först förbereder själva enkäten, därefter besvarar enkäten, redovisar resultaten och sedan diskuterar resultaten; både det som kommit fram som är bra och det som kan bli bättre. Slutligen enas man om förbättringar som behöver göras och så småningom genomför man enkätprocessen igen, i ett ständigt pågående kretslopp. Tanken är också att en arbetsgrupp själv ska kunna använda enkäterna utan stöd eller inblandning av någon forskare eller annan utomstående.

– Det som är annorlunda med våra enkäter är just den salutogena inriktningen, att man fokuserar på resurser i arbetet som är hälsoskapande. Och att vi har jobbat så nära de som ska använda enkäten att den har känts meningsfull och användbar för dem, säger Petra Nilsson.

Den praktiska arbetsprocessen för att jobba med Salutometern har tagits fram i samarbete med en grupp vårdanställda på Ängelholms sjukhus. Eftersom anställda inom vården länge har hört till dem som har flest sjukskrivningsdagar ville forskarna gärna utforma Salutometern tillsammans med den gruppen.

Goda resultat redan i fokusgruppen

Maj-Britt Cronberg, sjuksköterska på Ängelholms sjukhus, var med och tog fram den första varianten år 2008. Hon tycker Salutometern är en bra idé.

– Vi var några sjuksköterskor och undersköterskor som blev tillfrågade om vi ville vara med i en fokusgrupp och utforma enkäten. Avdelningscheferna för de två avdelningar det gällde var också med, säger hon.

När enkäten var klar gjordes en första provomgång på de två avdelningar. Petra Nilsson tog fram enkätsvaren.

På Maj-Britt Cronbergs avdelning var det Maj-Britt själv och ett par kolleger som berättade om svaren för sina kamrater på ett avdelningsmöte. Hela arbetsgruppen delade därefter in sig i smågrupper för att diskutera svaren och ge förslag på hur man kan jobba med det som behöver förbättras.

Arbetet med enkäten gav resultat, tycker Maj-Britt Cronberg.

– Vi hade till exempel problem med otydlighet om vem som skulle göra vad under de olika arbetspassen morgon, middag och kväll. Vi bestämde hur rutinerna skulle se ut, skrev ner dem och satte dem i en pärm som var lätt tillgänglig på avdelningen så att alla kunde läsa den. Nästa gång vi använde enkäten syntes det faktiskt i svaren att rutinerna hade skärpts.

Nytt projekt på Ängelholms sjukhus

Forskningsprojektet på Ängelholms sjukhus avslutades 2010 och då hade precis en arbetsmodell för hur avdelningarna kunde jobba med enkätprocesser tagits fram. Men den hann bara testas i större skala på sjukhuset på ett par avdelningar. I februari 2011 fick forskargruppen i Kristianstad nya medel.

Petra Nilsson har på nytt börjat arbetet med en enkät på Ängelholms sjukhus. Den här gången intervjuar hon själv representanter för olika personalkategorier för att förstå vilka frågor som är aktuella just nu och hur de tolkar enkätfrågorna.

– Det finns en väldig enkättrötthet inom vården, säger Petra Nilsson.

– För mig var det därför viktigt att redan från början se till att enkätprocessen upplevdes som meningsfull för dem som skulle använda den. Det handlar mycket om hur arbetsgruppen kan jobba med det som kommer fram i svaren.

Salutometern har utvecklats inom ramen för ett större, nyligen avslutat AFA-finansierat projekt, Sluta plåstra – hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården, där man också forskat i hur man kan utveckla ett bra stöd för chefer för att få en hälsofrämjande arbetsplats.

Läs mer:

Om Salutometern på Högskolan Kristianstads hemsida: hkr.se/shis-wems

Text: Åsa Hammar, 16 juni 2011

Senaste artiklar

Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring - det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin…

De delar på arbetsbelastningen

På den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus bedömer man patienternas vårdtyngd inför varje arbetspass, och sätter in extra resurser där det behövs. Det har skapat både överblick och ett lugn…

Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron

Många verksamheter brottas med hög sjukfrånvaro de första 14 dagarna. Men det går att vända situationen, få en bra arbetsmiljö och ändå hålla budgeten. Det är patologen på Sundsvalls sjukhus…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

”Vi vill rusta chefer”

Det går att rusta chefer, så att de kan förebygga psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Till stor del handlar det...