Brister i teamarbetet kan orsaka arbetsmiljöproblem, både för läkarna och allmänt på arbetsplatsen, enligt forskaren Per Odenrick.

Foto: Mats Nygren

Hur tackla hindren mot teamarbetet i vården?

Teamarbete i vården förbättrar såväl effektivitet och patientsäkerhet som arbetsmiljö – inte minst för läkarna. Ändå är det fortfarande ganska ovanligt. Forskare i Lund och Stockholm ska ta reda på varför, vilka hinder som finns, och pröva åtgärder som läkare har diskuterat fram i grupper.

Professor Per Odenrick leder ett tvåårigt projekt om teamarbete som nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare. Han arbetar på Lunds Tekniska Högskola, avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi (EAT) vid institutionen för designvetenskaper.Genom AFA Försäkring stödjer parterna inom kommuner och landsting projektet med tre miljoner kronor. Och projektet har anknytning till två pågående projekt, ett i Skåne vid EAT och ett i Stockholm, vid Medical Management Centrum (MMC) vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet.

Läkargrupper ska diskutera erfarenheter av teamarbete

I det nya projektet arbetar EAT-forskare ihop med MMC-forskare, och i bägge grupperna finns forskare med olika ämnesbakgrund. De ska genomföra enkäter, intervjua 25 läkare i Region Skåne med egen erfarenhet av att arbeta i vårdteam och ”skugga” läkare i deras arbete, följa och observera dem.

Resultaten ligger till grund för gruppdiskussioner om arbetsmiljö och teamarbete med 50 läkare i Skåne och lika många i Stockholm. Grupperna kommer att träffas ungefär tio halvdagar under ett år. Det här är två nyckelfrågor för grupperna och för projektet i sin helhet:

¤ Hur påverkar teamarbete läkarnas arbetsmiljö?

¤ Hur kan man göra läkarna mer motiverade och kompetenta att arbeta i vårdteam?

Läkargrupperna är lite olika sammansatta. I Skåne blir de mer kopplade till olika arbetsplatser och arbetssättet bygger på en handlingsinriktad modell för lärande för grupper, som EAT-forskare har utvecklat.

I Stockholm kommer gruppdeltagarna från olika arbetsplatser, utbyter erfarenheter och arbetar var och en med förändringar på hemmaplan. Grupperna får stöd av en samtalsledare och arbetssättet bygger på ett projekt som handlar om ledarutveckling i vården, som professor Christer Sandahl och David Bergman vid MMC arbetar med.

Ingen kan allt i en komplexare vård

Vårdlagen har ökat i antal på senare år. Många hävdar att det kommer att bli än vanligare i framtiden. Varför det? Så här säger en annan av lundaforskarna, psykologen Jonas Borell:

– Mer teamarbete behövs därför att det finns vissa kompetenser som enskilda individer saknar – ingen kan allt.

En annan i forskargruppen, Gudbjörg Erlingsdottir (med bakgrund inom företagsekonomi) påpekar att komplexiteten i vårdarbetet hela tiden ökar och det gör också att teamarbete blir allt viktigare.

Forskarna konstaterar att vårdteam kan se mycket olika ut. Det finns ingen tydlig definition. Teamen kan ha olika saker som grund för sitt arbete, som en viss diagnos eller en viss patientgrupp.

Mer stöd i arbetet för läkare med teamarbete

Lagarbete och läkares ledarroll

Läkare är ibland tveksamma inför nya former för att organisera arbetet, när de inte ser nyttan med förändringen och dessa inte stämmer överens med deras invanda arbetssätt och rutiner. De har ofta fokus på att själva möta patienter, ställa diagnos och behandla. Det har till och med förekommit att läkare har gjort motstånd mot arbete i vårdlag. Men brister i teamarbetet kan orsaka arbetsmiljöproblem, både för läkarna och allmänt på arbetsplatsen.

När läkare deltar i vårdteam hamnar fokus på läkaren som medicinsk expert, inte som ledare. En erfarenhet är att läkare inte tar detta dubbla ansvar på grund av stress. Man talar ofta om att läkare får allt fler uppgifter, som de själva tycker är onödiga.

En annan orsak till att ledarrollen kommer i skymundan, kan vara att man i läkarutbildningen inte fokuserar ledarskapsfrågorna tillräckligt mycket, påpekar Per Odenrick. När läkarna går ut i praktik och under sin första tid, AT-tjänstgöringen, får de lära sig en del om ledarskap av de äldre läkare som de arbetar tillsammans med. Men de behöver också en mer teoretiskt grundad kunskap, menar han.

Läkarna först tveksammast  – sedan nöjdast

Forskare i Lund har under många år samarbetat med Helsingborgs sjukhus, i samband med en planerad satsning på nya operationslokaler. Forskarna och sjukhuset samarbetade mycket om den framtida arbetsmiljön i stort och arbetsorganisationen, men även om lokalutformningen. Där har forskarna använt sig av möjligheter att i datorn visualisera detta, för att underlätta för alla att skaffa sig en bild av hur det kan bli om man väljer olika lösningar.

En av forskarna, Christofer Rydenfält (från början civilingenjör), är snart färdig med en doktorsavhandling med projektet som grund, om operationsavdelningen som en grund för framtida förbättringar. Han förklarar att de hittills har tittat på hela teamet, men nu ska de gå in djupare på just läkarnas roll i lagarbete.

– Alla är beroende av varandra i ett arbetslag, men det är inte alltid så att man i alla yrkesgrupper har en gemensam uppfattning om vad som är viktigt att prioritera, säger Christofer Rydenfält.

När vården i Sölvesborg införde teamarbete och delat ledarskap utvärderade Gudbjörg Erlingsdottir hur det gick:

– Läkarna var från början minst intresserade av den förändrade organisationen. De såg inte nyttan med dem, säger hon. Men i slutändan var det de som fick störst glädje av den. De såg att de kunde få mer stöd i sitt arbete, för det blev mer synligt vilka resurser de hade tillgång till i andra yrkesgrupper som kunde hjälpa dem på olika sätt.

Stödet och resurserna handlade om allt möjligt, till exempel att läkarsekreterarna kunde bistå när läkarna fick problem i samband med att man införde nya IT-system.

Text: Mats Utbult, 26 mars 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!…

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de…

Så fick Lycksele 7 nya huvudskyddsombud

Lycksele kommun saknade huvudskyddsombud, HSO, för äldreomsorgen och flera andra verksamheter. Men inte nu längre - på ett enda möte tog sju av Kommunals skyddsombud beslutet att även bli HSO.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

En äldre dam och en sköterska sitter på en säng

Rädda ryggen – riskbedöm era lyft

Att lyfta och flytta människor inom vården innebär risker för personalen, men många skador kan förebyggas med utbildning och riskbedömning....