Med 15-metoden kan man upptäcka riskbruk av alkohol. Företagshälsovården och arbetsgivaren stöttar sedan den anställde som behöver hjälp, så att han eller hon kan fortsätta att arbeta under behandlingen.

Foto: Mats Utbult

Upptäck och behandla riskbruk med 15-metoden

Var femte anställd dricker skadligt mycket alkohol. Ändå lyckas de flesta dölja det på jobbet. Därför dröjer det ofta innan missbruket upptäcks. Med stöd av den nya 15-metoden kan företagshälsovård och arbetsgivare tillsammans stötta medarbetare som vill ändra livsstil.

15-metoden underlättar för arbetsgivare och företagshälsovård att hitta och stötta personer med alkoholproblem. I praktiken startar arbetet hos företagshälsovården med en inledande screening och en kort rådgivning. Därefter gör arbetsgivare och företagshälsa en fördjupad bedömning tillsammans med den enskilde.

För personer med lätta eller måttliga problem erbjuder modellens tredje och sista steg en individanpassad behandling med samtal och/eller läkemedel.

– En del tror att det handlar om allt eller inget, men forskning visar att många kan återgå till ett måttfullt drickande med hjälp av en enkel metod med tydlig struktur och positivt stöd, säger psykoterapeuten Anders Hammarberg, en av flera forskare som har tagit fram metoden.

Många kan återgå till ett måttfullt drickande

Han ingår i en forskargrupp på Karolinska Institutet och är knuten till livsstilsmottagningen Riddargatan 1 som drivs av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Tidigare har han arbetat kliniskt inom företagshälsovården.

Kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal

15-metoden bygger på väl beprövade metoder som kognitiv beteendeterapi och motivationshöjande samtal. Den har utvecklats vid livsstilsmottagningen Riddargatan 1 inom ramen för regeringens TIA-projekt (Tidiga Insatser i Arbetslivet mot alkoholproblem). Arbetet startade 2012.

Idag drivs arbetet av Sveriges Företagshälsor som bland annat utbildar personal inom företagshälsan. I december 2014 hade 600 företagsläkare, sköterskor och beteendevetare från mottagningar över hela landet utbildats i 15-metoden under två dagar. Psykoterapeuten och forskaren Anders Hammarberg är av de experter som bidrar med sina erfarenheter under utbildningen.

Många håller färgen på jobbet

Även om allt fler väljer att prata öppet om sina alkoholproblem, tiger fortfarande de flesta. Många lyckas också dölja sitt drickande på jobbet.

– Det är inte ovanligt att det tar över tio år innan chefen upptäcker en anställds alkoholproblem, säger Anders Hammarberg och konstaterar att de flesta åtgärder på arbetsplatser handlar om akuta insatser mot ett utvecklat missbruk.

– Många arbetsgivare ser alkohol som ett ”sällanproblem” och väljer att blunda för det produktionsbortfall som kommer av allmänt lägre prestation, ökad sjukfrånvaro och dagen efter-effekt.

Trots att svenska arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att stötta sina anställda, drar sig också många chefer för att ta upp ämnet med sina medarbetare.

Men enligt Anders Hammarberg behöver detta samtal inte vara så svårt.

– Minska dramatiken genom att fokusera på arbetsprestation istället för alkoholbruk. Ta bara upp sådant som du har sett och berätta konkret vad du förväntar dig. Låt sedan den anställde ta ansvar för åtgärderna, råder han chefer som tvekar.

Kortare behandling har samma effekt som längre

Struktur och stöd är två av 15-metodens nyckelord. Målet är att den enskilde själv ska identifiera sina riskfaktorer och hitta egna strategier för att hantera dem.

En fördel jämfört med metodens föregångare är att behandlingen bygger på ett trepartssamarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovård och individ. Eftersom den anställde oftast är kvar på arbetsplatsen under behandlingen, ger den också arbetsgivare och eventuellt arbetskamrater möjlighet att stötta i vardagen.

– Forskningen visar att kortare behandlingsprogram för alkoholproblem har samma effekt som mer omfattande behandling. Ändå har företagshälsan inte haft någon strukturerad modell för att hjälpa människor i deras arbetsvardag, säger Anders Hammarberg.

Utgår från individens behov

15-metoden har en tydlig struktur men är också flexibel.

– Det praktiska arbetet utgår alltid från individens behov, betonar Anders Hammarberg och fortsätter:

– Någon kanske behöver mer stöd i början, medan andra behöver använda metoden längre än rekommenderade sex månader. Oavsett hur arbetet läggs upp, är det viktigt att individen själv tar ansvar för att bland annat föra dagbok över sitt drickande och därmed identifiera sina riskfaktorer.

Att 15-metoden är enkel gör den också relativt billig. För att visa vinsterna görs en hälsoekonomisk analys av metoden i ett sidoprojekt.

Fem fakta om alkohol på jobbet

 • Upp till 20 procent av alla anställda har en riskkonsumtion av alkohol.
 • De flesta som har ett måttligt beroende är socialt stabila och har ett arbete.
 • De flesta som har alkoholproblem söker inte hjälp inom beroendevården.
 • För de med måttligt beroende fungerar korta insatser lika bra som mer omfattande.
 • Kostnaden för alkoholrelaterad, förlorad produktivitet var 2008: 28 miljarder kronor.

Källa: Aktuell forskning presenterad i skriften 15-metoden – ett nytt sätt att uppmärksamma och behandla alkoholproblem.

Text: Birgita Klepke, 07 januari 2015

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...