Britt-Marie Henriksson och Håkan Olsson, projektledare och chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket presenterade sina resultat från kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress på årets Arbetsmiljöriksdag i Stockholm.

Britt-Marie Henriksson och Håkan Olsson från Arbetsmiljöverket presenterade sina resultat från kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress på årets Arbetsmiljöriksdag i Stockholm.

Foto: Adam Fredholm

Kampanj ska förebygga arbetsrelaterad stress

Övertid, högt arbetstempo och få raster kan vara tecken på att det är för stressigt på jobbet. Britt-Marie Henriksson och Håkan Olsson har i två år arbetat med en EU-kampanj som har som mål att förebygga stress på våra arbetsplatser.

– När en person drabbas av arbetsrelaterad stress ligger inte felet hos den enskilde individen. Det är brister i hur arbetsplatsen är organiserad som är orsaken, säger Britt-Marie Henriksson, inspektör på Arbetsmiljöverket och projektledare för Sveriges medverkan i EU-kampanjen mot stress.

– Det kan handla om att arbetsmängden är för stor, att personalomsättningen är hög eller att man som anställd har krävande kontakter med klienter och kunder. Stressen uppstår när det är obalans mellan kraven som ställs på oss på arbetsplatsen och de resurser vi har för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Sedan 2014 har 28 EU-länder satsat särskilt på att informera arbetsgivare om hur de kan förebygga arbetsrelaterad stress. Här hemma har Arbetsmiljöverket inspekterat 3 300 arbetsplatser runt om i landet. Verkets inspektörer har besökt exempelvis bibliotek, förskolor, transportföretag, hotell och restauranger.

– Målet är att öka kunskapen om stress på landets arbetsplatser. Vi har informerat om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och samtidigt kontrollerat att varje arbetsplats bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Britt-Marie Henriksson.

Målet är att öka kunskapen om stress på landets arbetsplatser

– När en förskola i Sala i Västmanland fick veta att vi skulle komma på besök valde de att ordna en planeringsdag med fokus på arbetsrelaterad stress. Det hjälpte dem att se hur de kan jobba förebyggande i vardagen. De började till exempel se över rutiner vid öppning och stängning och fördelningen av arbetsuppgifter.

Se varningssignaler och risker i tid

I samband med kampanjen har Arbetsmiljöverket tagit fram en folder som kan hjälpa arbetsgivare att förebygga ohälsosam stress på arbetsplatsen. För att undvika att de anställda drabbas bör man som arbetsgivare vara uppmärksam på varningssignaler som att övertiden ökar eller att personalomsättningen är hög. Sedan gäller det att sätta in åtgärder mot stressen i tid.

– Det är viktigt att man undersöker sin arbetsplats utifrån de förhållanden som gäller just där för att man ska se vad som riskerar att orsaka stress. Man får väga kraven som ställs på medarbetarna mot resurserna för att komma fram till vad man behöver förbättra, säger Britt-Marie Henriksson.

– Det kan till exempel betyda att man får se över hur mycket arbete en medarbetare förväntas utföra och hur uppgifterna prioriteras. Man kan också behöva öka bemanningen eller utbilda personalen.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att se vad de anställda uppfattar som stressande i vardagen. Då gäller det att ta reda på vad skyddsombud och övriga medarbetare tycker om sin arbetsmiljö. Det gör man enklast genom att hålla det systematiska arbetsmiljöarbetet vid liv.

– En viktig del i kampanjen har varit att informera arbetsgivare om att de behöver jobba systematiskt med den här frågan. Man ska jobba med att förebygga den arbetsrelaterade stressen på samma sätt som man jobbar med att förebygga andra typer av arbetsmiljörisker, som belastningsrisker och risker med kemikalier, säger Britt-Marie Henriksson.

– Som arbetsgivare ska man se till att man har rutiner för att regelbundet undersöka arbetsmiljön. Man ska tillsammans med skyddsombud och medarbetare göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minska och förebygga stressen. Och man ska se till att man på förhand vet vem som gör vad i det här arbetet.

När inspektören kommer på besök

Sveriges deltagande i EU-kampanjen mot stress är en av de större insatserna Arbetsmiljöverket har genomfört. De senaste två åren har så gott som alla verkets 170 inspektörer besökt arbetsplatser runt om landet och informerat om hur man förebygger arbetsrelaterad stress.

– Vid de allra flesta inspektioner berättar vi i förväg att vi ska komma på besök. Man kan tycka att det kanske skulle vara bättre om vi dök upp oanmälda, men för oss är det viktigt att arbetsgivare och skyddsombud finns på plats när vi kommer till en arbetsplats, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket i Stockholm.

– Vi frågar hur de bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete och inspekterar arbetsplatsen för att se om det de säger stämmer med hur det faktiskt är. Sedan sammanfattar vi det vi tycker att de gör bra när det gäller arbetsmiljön och det vi ser att de behöver förbättra. Vi kommer överens om när bristerna ska vara åtgärdade och gör sedan antingen en uppföljande inspektion eller håller kontakten via telefon, brev och mejl.

Vilka brister i arbetsmiljön förekommer på förskolor och bibliotek?

– På förskolor är det ofta buller som kan vara stressande. Det kan vara stressigt med stora barngrupper om man inte har tillräckligt med personal. Så det kan vara brister i både den fysiska och i den psykosociala arbetsmiljön på förskolor, säger Håkan Olsson.

– Som bibliotekarie är det vanligt att man jobbar ensam. Vissa bibliotek har dessutom öppet sent på kvällen. Då är det viktigt att man ser till att de anställda kan arbeta sunt och säkert.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era besök?

– Det viktigaste är egentligen att man ser vårt besök som en form av temperaturmätare. Det är inte mötet vi har under några timmar som ska ligga till grund för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Utan det är något som arbetsgivare och skyddsombud ska arbeta systematiskt med på arbetsplatsträffar, skyddskommittémöten eller hur man nu väljer att lägga upp det, säger Håkan Olsson.

– Jag tycker att man ska se de brister vi hittar på en arbetsplats som områden som kan förbättras. Det är ett sätt att utveckla och fortsätta jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan man söka information och få tips och idéer för hur man kan jobba vidare med sin arbetsmiljö.

Vilka är dina råd för att förebygga arbetsrelaterad stress?

– Arbetsgivaren och arbetstagarna måste ha en dialog om vad som behövs för att förebygga stress och hur man ska jobba med frågan. Jag tror att man i sådana här lägen får försöka vara prestigelös för att kunna berätta att man har för mycket att göra eller för att kunna påpeka att man tycker något inte fungerar bra. Det är bättre än att bita ihop och låta det gå så långt att stressen blir ohälsosam, säger Håkan Olsson, och sammanfattar sitt svar:

– Så mina råd är dialog, prestigelöshet och att se till att man har rutiner för att följa upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Fakta: Tecken på hög arbetsbelastning och stress

• mycket övertid
• högt arbetstempo under långa perioder
• lite tid för raster och återhämtning
• tecken på stress i medarbetarenkäter
• tillbud och felaktigt utförda arbetsuppgifter
• försämrat eller försenat arbetsresultat
• hög personalomsättning
• stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro

Källa: Arbetsmiljöverkets folder Förebygg arbetsrelaterad stress.

Ladda ner foldern i pdf-format på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Text: Adam Fredholm, 10 november 2015

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...