Pia Gellerstedt, arbetsmiljöexpert på SKL, menar att arbetsplatsträffar, skyddskommittéer och samverkansgrupper är naturliga forum för att samköra frågor om arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Foto: Åsa Hammar

Hon samkör arbetsmiljö och patientsäkerhet

Man kommer längre när man arbetar samtidigt med arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger Pia Gellerstedt på SKL, som gett ut en vägledning om att ”samköra”.

Det finns många likheter i de lagar som reglerar patientsäkerhet och arbetsmiljö. Bland annat handlar det i båda lagarna om att göra årliga uppföljningar, att riskbedöma nya situationer, att upprätta handlingsplaner, och att utreda olycksfall eller händelser där någon kunde ha skadat sig, och anmäla till en utomstående instans när något gått fel.

Vägledningen från Sveriges kommuner och Landsting. som kom i augusti 2013,  visar hur det praktiskt kan gå till. Där finns både checklistor och goda exempel att bli inspirerad av.

Skyddskommitté eller samverkansgrupp bra forum

Hur ska en verksamhet gå tillväga då, som vill börja samordna de båda perspektiven mer? Arbetsplatsträffar är en självklar utgångspunkt, tycker Pia Gellerstedt. Skyddskommittéer eller samverkansgrupper är också naturliga forum.

– I skyddskommittéerna och samverkansgrupperna sitter ju både skyddsombud, fackliga företrädare, enhetschefer och verksamhetschef, så där finns redan representanter för båda perspektiven. Man kan ju också i mån av resurser ha någon från den avdelning det gäller, som särskilt har i uppgift att arbeta med patientsäkerhet.

Gemensamma riskanalyser och system för att rapportera och analysera avvikelser kan vara två områden att börja med, föreslår hon. Det går förstås också att ta in de båda perspektiven i årliga utvärderingar och handlingsplaner.

Det finns en växande efterfrågan hos politiker och tjänstemän om att hitta arbetssätt för att samköra de två perspektiven, särskilt inom vård och omsorg i kommuner och landsting, påpekar Pia Gellerstedt.

Patientsäkerhet och en god arbetsmiljö är oskiljaktiga

Mycket kvar att göra

Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet, tycker det är bra att vägledningen kommer ut. Det finns mycket kvar att göra på området, menar hon.

– Vi har hävdat i många år att patientsäkerhet och en god arbetsmiljö är oskiljaktiga. Det krävs en god arbetsmiljö för att skapa en patientsäker vård. Men så ser verkligheten inte ut idag. Istället dominerar ofta ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande där vårdpersonalen ska springa fortare och acceptera fler överbeläggningar, något som innebär en risk för både patienter och anställda.

Så här samkör några sjukhus patientsäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Mälarsjukhuset gör vid behov gemensamma riskanalyser i samarbete mellan patientsäkerhetsavdelningen och personalavdelningen, för att få med både patientperspektiv och medarbetarperspektiv på en gång.
 • På Karlskoga lasarett arbetar man sedan flera år tillbaka systematiskt med att minska skador för både patienter och medarbetare vid förflyttningar och lyft. Alla nya medarbetare får fem dagars grundutbildning i förflyttningskunskap, varje avdelning har en utbildad förflyttningsinstruktör och i varje sal finns hjälpmedel för förflyttningar synliga och lätt att komma åt.
 • Det har resulterat i långt färre trycksår än vad som är vanligt på sjukhus. Dessutom blir nästan ingen längre sjukskriven på grund av belastningsskador.
 • Östergötlands landsting arbetar sedan nästan tio år med att göra gemensamma riskanalyser för anställda och patienter vid små och stora förändringar i verksamheten.

– Det gäller att göra rätt från början och redan från start få med bägge perspektiven. De är viktiga för varandra, säger Eva Ljunggren, verksamhetsutvecklare vid Linköpings universitetssjukhus.

Text: Åsa Hammar, 06 mars 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!…

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de…

Så fick Lycksele 7 nya huvudskyddsombud

Lycksele kommun saknade huvudskyddsombud, HSO, för äldreomsorgen och flera andra verksamheter. Men inte nu längre - på ett enda möte tog sju av Kommunals skyddsombud beslutet att även bli HSO.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

En äldre dam och en sköterska sitter på en säng

Rädda ryggen – riskbedöm era lyft

Att lyfta och flytta människor inom vården innebär risker för personalen, men många skador kan förebyggas med utbildning och riskbedömning....