Iscensatt bild av en sjuksköterska som tar sänkan på en kollega.

Branschorganisationen Sveriges företagshälsor vill jobba hälsofrämjande och förebyggande i stället för bara vårdinriktat och rehabiliterande.

Foto: Jan Vejstad

Företagshälsovården vill komma in tidigare

Utbildningar i hälsofrämjande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete – nu prövar företagshälsovården nya vägar för att komma in i ett tidigare skede på arbetsplatserna. I slutet av 2012 avslutades ett landsomfattande projekt.

Tio företag inom företagshälsovården i Sverige, från Jokkmokk till Varberg, har deltagit i projektet Företagshälsovård – hållbart arbetsliv, som leds av branschorganisation Sveriges företagshälsor. Målet har varit att företagshälsovården tillsammans med sina kundorganisationer ska öka sin kunskap om hur man främjar hälsa i svenskt arbetsliv.

Målet har varit att öka kunskapen om hur man främjar hälsa i svenskt arbetsliv

– Vi vill signalera att vi vill jobba hälsofrämjande och förebyggande i stället för bara vårdinriktat och rehabiliterande, säger Ylva Nordling, projektledare på Sveriges företagshälsor.

Ylva Nordling, projektledare på Sveriges företagshälsor.Det finns ett starkt intresse hos många inom företagshälsovården att komma in i ett tidigare skede i kontakten med sina kundorganisationer, menar Ylva Nordling. Men det kräver att alla berörda skaffar sig en bättre kunskap om vad det innebär och hur det ska gå till.

– Vi behöver stärka vår kompetens när det gäller att jobba förebyggande och hälsofrämjande för att kunna tala om vad vi kan erbjuda. Och ju mer kundorganisationerna själva lär sig om hälsofrämjande arbete, desto bättre beställare blir de, säger hon.

Projektet är EU-finansierat

Under de två år projektet pågått, har Landstingshälsan i Värmland och Previa i Uddevalla bland annat utbildat kommunens chefer och medarbetare i hälsofrämjande ledarskap. Landstingshälsan i Örebro läns landsting har prövat att erbjuda metoder och kunskap om hur man kan öka delaktigheten för de anställda på arbetsplatserna. Och i Jokkmokk har företagshälsovården Adviva utbildat kommunens chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete, och stöttat enskilda arbetsplatser i att bygga upp arbetsmiljöronder.

Projektet är ett så kallat ESF-projekt med ekonomiskt stöd från EU:s Europeiska socialfond. Företagen inom företagshälsovården deltar tillsammans med totalt arton kundorganisationer. Varje företagshälsovård har fått utforma sin egen insats tillsammans med sina kunder, inom ramen för projektets mål.

Vårdföretagen i de tio delprojekten har träffats regelbundet under ledning av Ylva Nordling för att utbyta erfarenheter och öka lärandet. Projektet avslutas under senhösten 2012 med en serie seminarier runt om i landet där deltagarna berättar om sina erfarenheter. En slutrapport kommer i januari 2013.

Ylva Nordling känner sig nöjd med utgången, även om det gått åt väldigt mycket tid till byråkratin runt själva projekten.

– ESF kräver en väldigt noggrann dokumentation. Så det har varit ett nålsöga att komma igenom varje månad faktiskt, säger hon.

Ylva Nordling menar att det redan i dag finns tydliga vinster med projektet.

– Den här typen av projekt skär rakt in i verksamheten hos våra kundorganisationer. De har gett oss en större kännedom om deras verksamhet. Och våra kunder har lärt sig mer om vad vi kan erbjuda.

Fakta om Företagshälsovård – hållbart arbetsliv:

Sju kommuner och landsting har fått stöd av sin företagshälsovårdsleverantör i det förebyggande hälsoarbetet genom projektet Företagshäsovård – hållbart arbetsliv.

Jokkmokks kommun. 

Adviva företagshälsovård har stöttat Jokkmokks kommun i att utbilda chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete, och hjälpt till att vitalisera arbetsmiljöarbetet på ett äldreboende i kommunen.

Kumla kommun, Örebro kommun och Örebro läns landsting.

Landstingshälsan i Örebro har bland annat haft gemensamma utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för första linjens chefer i de tre verksamheterna. De har också prövat så kallade open space-möten, för att öka delaktigheten och engagemanget på de gemensamma utbildningarna. Dessutom har de anordnat tvärfackliga möten med open space-modellen för skyddsombuden i de tre organisationerna.

Landstinget i Värmland.

Landstingshälsan i Värmland har arbetat med att stärka hälso- och livsstilskompetensen för chefer och medarbetare, genom bland annat hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, utbildning i mindfulness, sömnskola mm.

Uddevalla kommun.

Previa i Uddevalla har utbildat chefer i hälsofrämjande ledarskap, i samarbete med Göteborgs universitet, och tagit fram en modell för hur chefer kan tillämpa ett sådant ledarskap i praktiken.

Varbergs kommun.

Kommunhälsan i Varberg har bedrivit ett uppsökande arbete gentemot de chefer vars arbetsgrupper visar på högre sjukskrivningstal än genomsnittet och stöttat dem i deras rehabiliteringsarbete med sjukskrivna.

Text: Åsa Hammar, 30 november 2012

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?