Både medarbetare och chefer behöver veta mer om hur schemaläggning och hälsa hänger ihop, menar Malin Tillgren, Caroline Amarelle och Charlotta Tinghammar, Region Skåne.

Foto: Margareta Edling

Utbildning ska ge bättre scheman i vården

Många i vården jobbar på scheman som innehåller både dag- och nattarbete. De behöver kunskap om hur schemaläggning och hälsa hänger ihop, för att kunna göra hälsosamma val. Det är tanken bakom en ny webbaserad utbildning i Region Skåne – byggd på forskning.

Variation mellan dag- och nattpass, tid för återhämtning och lediga dagar utspridda i schemat. Det är några av kännetecknen för ett hälsofrämjande arbetstidsschema, när både dag- och nattarbete ingår.

Men andra faktorer påverkar också hur man mår då man arbetar växelvis dag och natt. Mat och dryck har betydelse, liksom tillgången till ljus. Det spelar även roll i vilken ordning passen roterar, och hur många av en viss typ som man arbetar i rad. Livsstilen utanför jobbet påverkar också. Dessutom har olika personer olika lätt eller svårt att anpassa sig till nattarbete.

Sådant får man lära sig i den webbaserade utbildning i hälsofrämjande schemaläggning vid blandat dag- och nattarbete som i slutet av mars sjösattes inom Region Skåne. Webbutbildningen (e-learning kallas den i regionen) riktar sig till medarbetare, chefer, schemaläggare och andra som kommer i kontakt med schemaläggningsfrågor av det här slaget. Den har tagits fram i en bred partsgemensam process. I botten ligger aktuell forskning.

Nya perspektiv

– Vi behöver prata om hur vi förlägger den arbetstid vi har, inte bara fokusera på arbetstidens längd, säger Charlotta Tinghammar, HR-strateg vid koncernkontoret.

Malin Tillgren, huvudskyddsombud för Vårdförbundet, beskriver att frågan om hälsosamma arbetstider länge har varit aktuell för facket.

– Arbetstidens längd är en aspekt, men minst lika viktigt är hur man hanterar allting runt omkring den, säger hon.

Den webbaserade utbildningen består av frågor inom fem områden:

 • schemaläggning
 • livsstil
 • sömn och återhämtning
 • mat och dryck
 • ljus och belysning

Medarbetaren svarar på frågorna utifrån sin egen situation. Chefer som gör utbildningen svarar med utgångspunkt från hur det brukar vara på arbetsplatsen.

Handfasta råd

Beroende på sina individuella svar får man handfasta råd om vad som är viktigt att tänka på inom respektive frågeområde.

Så här ser det till exempel ut i avsnittet om hur arbete och ledighet fördelas över schemats dagar:

Råd: Tänk på att en spridning av arbetsdagar och lediga dagar, i stället för komprimerad arbetstid och långledighet, ger bäst hälsoeffekter.

Om utomhusljus står det så här:

Råd: Eftersträva minst 30 minuters utomhusljus per dag. Det hjälper dig att behålla en normal dygnsrytm.

Varje råd motiveras med hänvisning till kunskapsläget inom forskningen.

Faktainnehållet kommer från forskaren Göran Kecklund, Karolinska institutet, och Stressforskningsinstitutets skrifter. Göran Kecklund har även granskat hela materialet.

Det känns tryggt att sakuppgifter och råd kring vilar på forskningsgrund, konstaterar Charlotta Tinghammar, Malin Tillgren och Caroline Amarelle, arbetsmiljöcontroller vid förvaltningen Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm), när Suntarbetsliv träffar dem i Malmö.

– Det är otroligt bra att vi har en vetenskaplig bas för alla påståenden. Det är inga pekpinnar och inget tyckande. Vi kan säga: så här säger forskningen, säger Malin Tillgren.

Förändra kulturer

Nyanställda medarbetare, som arbetar blandat dag och natt, ska nu göra den webbaserade utbildningen som en del av introduktionen. Det är viktigt att få information tidigt i yrkeslivet, betonar Caroline Amarelle. Förvaltningen där hon arbetar var tidigt ute med ett engagemang i schemafrågorna och bjöd våren 2016 in Göran Kecklund för att utbilda chefer, skyddsombud och schemaläggare.

– En erfaren sjuksköterska sa: jag önskar att jag hade fått veta det här då jag var ny. Då skulle jag ha gjort andra val. Det tycker jag beskriver behovet rätt väl, säger Caroline Amarelle.

Men planen är att även de som är äldre i gården ska göra webbutbildningen, i grupp på arbetsplatsträffarna. Det finns reflexionsfrågor att diskutera och fundera över. Schemaläggningskulturen behöver förändras på vissa håll, anser de alla tre. Då behöver arbetsgruppen vara med i diskussionen, och enhetscheferna måste vara drivande.

På många enheter i Region Skåne har medarbetarna stort inflytande över schemaläggningen. Så kallade önskescheman, eller bokningsscheman, är vanliga. De som arbetar blandat dag och natt sätter ofta stort värde på att kunna jobba ihop till längre sammanhängande ledigheter.

– Men det är lätt hänt att privatlivet får styra för mycket över önskningarna, säger Malin Tillgren. Då blir ibland det egna schemat och den egna sömnen lidande. Man måste tänka i det långa perspektivet. Inte bara – jag orkade den här veckan!

Stöd för cheferna

Hela det hälsofrämjande arbetet i Region Skåne vilar på en handlingsplan som politikerna i regionens personalnämnd antog 2016. Den ska leda till ”god hälsa och ökad frisknärvaro”. 

För cheferna finns en särskild skriftlig vägledning som beskriver deras ansvar och uppgifter på arbetsmiljöområdet. Den bygger på samma forskningsbaserade kunskap om schemaläggning vid blandat dag- och nattarbete som webbutbildningen. Vägledningen innehåller en rad konkreta punkter som cheferna ska ta hänsyn till (se faktaruta efter artikeln).

Oavsett vilken modell man använder för schemaläggning har ju cheferna ansvaret för arbetsmiljön. Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Skiftarbete och nattarbete är exempel på arbetstider som kan vara riskabla.

I höst ska den skriftliga vägledningen följas upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Då kommer vi att få veta svart på vitt om vägledningen beaktas vid schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag och natt, säger Charlotta Tinghammar.

Avsikten är att den webbaserade utbildningen ska stödja arbetet med att omsätta vägledningen i praktiken. Caroline Amarelle tror att den kan bli till hjälp för cheferna.

– Den är ett stöd för cheferna för att kunna säkerställa att medarbetarna på ett enkelt sätt får kunskap. Både chefer och medarbetare får något att luta sig mot i diskussionen om schemat. Det blir lättare att säga: jag vill inte att du önskar ett morgonpass efter ett kvällspass, det är inte hälsosamt.

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Text: Margareta Edling, 11 april 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?